X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 29 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 11:53 ق.ظ

 ‌مــلامـیـن اولـیـن بار حدود 45سـال پـیـش در ایـتـالـیـا سـاخـتـه شـد و حدود 35‌سال پیش به ایران راه یافت. ظروف ملامین، ظروفی ارزان، سبک، قابل حمل و مقاوم هستند که در زمـانـی نـه‌چـنـدان دور مـصـرف‌کـنـنـدگان از آن استقبال می‌کردند، اما در سال‌های اخیر با ورود ظـــروف دیــگــر نــظــیــر پــیــرکـس، بـلـور، چــیــنـــی و آرکــــوپــــال ایـــن ظـــروف کـــاربــرد خــویــش را در مــجــالــس و مــحـافـل رسمی از دست دادند و به ظـــروفـــی بـــرای اسـتـفــاده در مـســافــرت‌هــا و پیک‌نیک‌ها تبدیل شده‌اند.

ـارشـنـاسان معتقدند اگر فرآیند تولید ظروف ملامین درست و اصولی انجام شود و مقدار لعاب و زمـان پـخـت روی این گونه ظروف کافی باشد، ایـن ظـروف مشکلی برای سلامتی افراد به وجود نمی‌آورند، ولی چنانچه در تهیه ملامین‌ مقداری از مـواد اولیه که از مونومرهای سمی هستند باقی بـماند این مواد می‌توانند به مرور وارد غذا شده و بـرای سـلامت افراد مضر باشند.

از سوی دیگر به دلـیـل آن کـه مـلامین‌ها، قابلیت نگهداری رنگ را نـدارنـد، اسـتـفـاده از مـلامـیـن‌هـای رنـگـی نـیز برای سـلامـت مصرف‌کننده مضر بوده چراکه به مرور زمان این رنگ وارد غذا شده و منجر به مسمومیت می‌شود.

دقت در خرید ظروف ملامین

بــه طــور کـلـی ظـروف غذاخوری ملامینی باید ســطــحـی صـاف، یکنواخت و براق داشته و گلیزر (لــعــاب مــخـصـوص مـلامـین)‌ تمام سطح ظرف را پــوشــانــده بـاشـد و نـشـانـه‌هایی از برآمدگی، پخش رنــگ و مـواد خارجی در سطح آن مشاهده نشود.

ظروفی که علامت استاندارد داشته و با استفاده از مــجـــوز وزارت بــهــداشــت تـهـیـه شـده بـاشـد، فـاقـد هــرگـــونـــه عــیــبـــی هــســتــنـــد؟ در پــشـــت ایـــن گــونـه ظـروف (بـــخــصـــوص مـــلامـیــن و تـفـلــون)‌ شـمــاره پـــروانــه ساخت حک شده است که تضمین‌کننده کـیـفـیـت مـواد اولـیـه مـورد اسـتـفاده در تهیه ظرف و رعایت اصـول بـهداشتی است.

بنابر اعلام معاونت غــذا و داروی وزارت بــهـــداشـت هـمـه واحـدهـای تولیدی ظروف ملامین ملزم به حک این شماره در پـشـت ظــروف هـسـتـنـد. هـمچنین این ظروف باید دارای مــهـر اسـتـاندارد باشند، در غیر این صورت، مـمـکــن اســت از تــرکـیـبــاتـی غـیـرمـجـاز در تـهـیـه آن اسـتـفـاده شـده بـاشـد کـه خـطـرنـاک هستند.

ظروف مـلامـیـنی تقلبی اصـولا سـبک‌تر هستند و علت آن رعـــایـــت نــکـــردن ضــخـــامـــت مــطــلـــوب و نــیـــز بـــه کــارگــیـری مـواد اولـیـه نـامرغوب است. برای براق کـردن ظـروف مـلامـیـن از پــوشــش گــلـیـزر استفاده مــی‌شــود کــه در صــورت مــنــاســب نــبـودن فـرآیـنـد پــوشــش‌دهــی، پــس از مــدتـی مــمــکـــن اســـت ایـــن پــوشــش آســیــب بــبــیــنــد.

آسـیـب پوشش گلیزر در ظروف ملامینی موجب می‌شود مـواد زیـر پـوشـش در تـمـاس بـا مـواد غـذایی درون ظــرف قـرار گـیـرنـد. ایــــن مـــواد بـــا تـــرکــیــبـــات غـــذایـــی واکــنـــش نــشـــان مــی‌‌دهــد و تــرکــیــبــات مـضـری را به داخــل غــذای مـصـرفـی وارد مـی‌کـنـنـد.

هـم‌اکـنـون ظـــروفـــی کـــه بـــا مــجـــوز وزارت بــهـــداشــت تـهـیــه مـی‌شـود، از نـظـر استانداردهای ملی و بین‌المللی کـمـتـریـن مـشـکـل را داشــتــه و در بـه کـارگـیری آنها خـطـرهـای جـدی مـصـرف‌کنندگان را تهدید نمی کند.

دقت در استفاده از ظروف ملامین

افزون بر دقت در هنگام خرید،‌ هنگام استفاده از این ظروف نیز باید به نکاتی مهم توجه کرد:

نـبـایـد ظـروف مـلامـیـن را بـا سـیـم ظـرفشویی یا دیـگـر اجـسـام خـشـن بـشـویید، زیرا سبب برداشته شدن پوشش خارجی ظروف می‌شود.

سـعـی کـنـیـد از ظـروف مـلامـیـن برای کارهایی نـظـیـر: خـردکـردن سـبـزی، گـوشـت و حـتی بریدن میوه استفاده نکنید، زیرا در این حالت ممکن است چاقوی تیز به لعاب سطح خارجی ظروف آسیب رسـانـد و تـمـیـز کـردن ایـن ظـروف را سـخـت کند. این‌گونه منافذ و خراش‌ها در سطح ظروف، محل مناسبی برای رشد و تکثیر انواع میکروب‌ها بوده و در نــوبــت‌هــای بـعـدی مـوجـب آلـودگـی غـذاهـا می‌شوند.

بـه مـرور زمـان مـمـکـن است کیفیت ملامین از بـیـن بـرود یا لب پر شود. بنابراین به علت احتمال آلـودگـی اسـتـفـاده از مـلامین‌های ترک دار و کهنه توصیه نمی‌شود. اگر چه ظروف ملامینی کاربری آسانی دارند و به سبب سبکی و ارزان بودن از آنها اسـتـقـبـال عـمـومـی شـده اسـت ولـی بـرای خـریـد و اسـتـفــاده از ایــن ظــروف در آشـپــزخــانــه بـه نـکـات متعددی باید توجه کرد.

از این رو، از نظر بهداشتی اسـتـفـاده از ظـروف دیگر نظیر پیرکس و چینی در مقایسه با ظروف ملامین در اولویت قرار دارند. 

جام جم آنلاین

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo